Aktualności

24 sierpnia 2018

24 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych, na wszystkich trzech sekcjach trwają prace związane z wykopami oraz nasypami. Ponadto w głównym ciągu nowej drogi S5 wykonano warstwę ulepszonego podłoża pod drogę oraz warstwę mrozoochronną i odcinającą – zabezpieczającą nasyp. Wymieniono również grunt pomiędzy 6 a 7 kilometrem nowej trasy. Obecnie trwają prace przy 16 obiektach, głównie przy betonowaniu części infrastruktury tj. poprzecznic, korpusów, płyt. Trwa również przebudowa kolizji wodociągowych, sanitarnych oraz gazowych

Czytaj więcej

18 sierpnia 2018

18 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace ziemne w głównym ciągu S5, prowadzone są roboty związane z ulepszaniem podłoża w postaci wykonania warstwy mrozoochronnej, warstwy ulepszonego podłoża, wymiany gruntu oraz zabezpieczenie wykopów oraz nasypów. W tym tygodniu trwały również prace na obiektach, wśród nich można zaliczyć montaż murów oporowych, montaż krawężników. Szczególny nacisk kładziono na roboty fundamentowe, oraz betonowanie elementów konstrukcyjnych powstających obiektów. W dalszym ciągu przebudowywane są kolizje wodociągowe, deszczowe, sanitarne, gazowe oraz telekomunikacyjne.

Czytaj więcej

10 sierpnia 2018

16 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych na wszystkich fragmentach projektowanej trasy S5. Prace prowadzone przez Wykonawcę skupiają się na przygotowaniu gruntu pod budowę drogi, wśród tych czynności można wyróżnić: osuszanie, wymienianie oraz zagęszczanie gruntu, ponadto wykonano również nasypy oraz wykopy(rowy drogowe oraz ich profilowanie). Wśród wykonanych robót mostowych w dalszym ciągu trwają prace przy podporach oraz ustrojach nośnych większości obiektów. W dalszym ciągu trwają prace przy kolizjach branżowych zwłaszcza przy kolizjach energetycznych, wodociągowych czy gazowych.

Czytaj więcej

3 sierpnia 2018

3 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciąg trwają pracę na trzech sekcjach, prace drogowe w głównej mierze skupiają się na: wymianie gruntu wykonaniu nasypów oraz wykopów, trwają również prace przy przepustach skrzynkowych oraz rurowych na sekcji I w okolicach miejscowości Piotrowo Pierwsze. Głównym frontem prac na obiektach mostowych drogi S5 są prace przy podporach 13 obiektów. Równolegle trwają prace przy ustrojach nośnych na obiektach, których poziom zaawansowania umożliwia takie roboty. Do przebudowywanych kolizji należą energetyczne( SN oraz nn), telekomunikacyjne, wodociągowe, deszczowe, melioracyjne, gazowe oraz sanitarne.

Czytaj więcej

27 lipca 2018

27 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac drogowych wykonanie wykopów, nasypów, oraz zdjęcie warstw humusu na wszystkich 3 sekcjach nowoprojektowanej drogi S5. Dokonano również robót porządkowych poprzez uprzątnięcie karpin oraz innych odpadów z wycinki. Rozpoczęto rozbiórki na zabudowanych działkach w miejscowości Kiełczewo. Prace zostały spowolnione przez opady i ich wpływ jest wciąż odczuwalny podczas robót drogowych. W dalszym ciągu trwają prace na obiektach mostowych, główną oś prac stanowią roboty przy podporach oraz ustrojach nośnych obiektów. Trwa likwidacja kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych i gazowych, ponadto trwają pracę przy melioracji przy budowanej drodze S5. W dalszym ciągu trwają prace archeologiczne.

Czytaj więcej

20 lipca 2018

20 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace ziemne przy drodze S5  w postaci odhumusowywanie tworzenie wykopów oraz nasypów, jednakże zostały one spowolnione przez niekorzystne warunki atmosferyczne. Odbywają się ponadto prace porządkowe z wycinki i karczowania drzew. Prace na obiektach mostowych zostały zakłócone poprzez warunki pogodowe, roboty trwają prawie na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonanych prac wyróżnić można: zbrojenie, szalowanie ustrojów nośnych bardziej zaawansowanych realizacyjnie obiektów WD 9.47 i M+PZM 10.06. W zakresie robót branżowych dokonano przełączenia 2 kolizji wodociągowych, również dokonano przełączenia kolizji energetycznej i gazowej.

Czytaj więcej

13 lipca 2018

13 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych: odhumusowywanie, wymiana gruntu, wykonanie rowów, wykopów, nasypów oraz warstw mrozooochronych. Trwają prace na 19 z 20 obiektów mostowych. Prace fundamentowe oraz prace przy podporach obiektów. Likwidacja kolizji deszczowej, teletechnicznej, gazowej oraz wodociągowej. W dalszym ciągu trwają prace archeologiczne.

Czytaj więcej

06 lipca 2018

6 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

Ciąg dalszy prac drogowych wykonywanie wykopów oraz nasypów, ponadto wykonano zasypki przepustów oraz przygotowano podłoże pod nasyp. Prace przy odhumusowaniu podłoża pod nową drogę S5.Trwają prace przy montażu zbrojenia na większości obiektów mostowych na realizowanym odcinku. W dalszej kolejności trwają pracę nad przebudową kolizji teletechnicznej, gazowej, sanitarnej i energetycznej. 

Czytaj więcej

29 czerwca 2018

29 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Prace ziemne na odcinku nowej S5, obejmujące wymianę gruntów, wykonanie nasypów oraz wykopów, przygotowanie rowów. Dalszy ciąg prac fundamentowo – zbrojeniowych na obiektach mostowych przy drodze S5. Kontynuacja prac przy przepustach drogowych oraz przy likwidacji kolizji branżowych. Trwają prace archeologiczne na terenie budowy. W dniu 27.06.2018 wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na odcinku DK5 km ok 215+600 do km 216+430 w związku z trwającymi pracami nad barierami stalowymi.

Czytaj więcej

22 czerwca 2018

22 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych: zdejmowanie warstw humusu, wykonanie wykopów, nasypów, przygotowanie rowów pod drogę S5. Ponadto dokonano wymiany gruntów słabonośnych. Dalszy ciąg prac przy budowie infrastruktury towarzyszącej. Szalowanie, betonowanie oraz roboty fundamentowe przy podporach, oraz przygotowanie ustrojów nośnych mostów. Likwidacja kolizji branżowych: teletechnicznej , wodociągowej, gazowej oraz deszczowej. W dalszym ciągu trwają pracę na stanowiskach archeologicznych leżących na projektowanej drodze S5.

Czytaj więcej
Strona 8 z 12« Pierwsza...678910...Ostatnia »