Aktualności

11 stycznia 2019

11 stycznia 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych w ograniczonym zakresie, trwają prace utrzymaniowe oraz roboty związane z usuwaniem uszkodzeń wywołanych intensywnymi opadami deszczu. Ponadto wykonywano pojedyncze prace wykończeniowe tj. wykonanie kostki granitowej czy humusowanie skarp na sekcji II. W ramach prac mostowych trwają prace na 5 obiektach mostowych. Wśród robót branżowych trwają prace przy kanalizacji deszczowej oraz teletechnicznej.

Czytaj więcej

21 grudnia 2018

21 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace drogowych na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Kontynuowane są prace ziemne, wśród nich wykonywane były roboty wykopowo/nasypowe. Prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwa mrozoochronna , warstwa odcinająca podbudowa pomocnicza C5/6, podbudowa zasadnicza 0/45.Kontynuowane są rozbiórki nawierzchni starej DK5. W ubiegłym tygodniu zamontowano oznakowanie pionowe oraz wykonano w tymczasowej formie oznakowanie poziome. Kontynuowane są w dalszym zakresie prace rozbiórkowe na „starej DK5” w pierwszych 3 km nowej trasy S5. Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, betonowanie, zbrojenie ustrojów nośnych. W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego.

Czytaj więcej

14 grudnia 2018

14 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe na trasie S5. W dalszym ciągu trwają prace ziemne przy nowobudowanej drodze: odhumusowanie, prace wykopowo-nasypowe oraz wymiany gruntu. Wykonawca wykonuje również prace przy konstrukcji nawierzchni: warstwa mrozoochronna, warstwa odcinająca, podbudowa pomocnicza C5/6 oraz podbudowa bitumiczna. Ponadto w dalszym ciągu trwa rozbiórka wyłączonego odcinka DK5. Aktualnie toczą się prace na wszystkich obiektach mostowych w skład wykonywanych prac wchodzą betonowanie, zbrojenie, prace izolacyjne oraz zasypkowe, montowano również elementy ustrojów nośnych. W ubiegłym tygodniu przebudowywano następujące kolizję: wodociągowe, energetyczne, kanalizacji deszczowej, drenażu drogowego.

Czytaj więcej

07 grudnia 2018

7 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są prace drogowe na wszystkich trzech sekcjach drogi S5. Prowadzone są prace przy:

– odhumusowanie,

– osuszanie podłoża pod nasyp,

– wykonanie wykopu i nasypu, nasypu przeciążeniowego,

– osuszanie warstw nasypu

– Wykonanie warstwy odcinającej i mrozoochronnej

– Wykonanie ulepszonego podłoża C0,4/0,5

– Wykonanie podbudowy pomocniczej C5/6

– Wykonanie podbudowy zasadniczej KŁSM 0/31 oraz 0/45

– Roboty bitumiczne: podbudowy bitumiczne o WMS, warstwy wiążące o WMS

– Elementy ulic – krawężniki betonowe, kamienne i ścieki drogowe, chodniki

– Nawierzchnie z kostki betonowej, granitowej

– Prace na przepustach

– Humusowanie skarp

– Wykonanie poboczy

– Umocnienia rowów

– Oznakowanie poziome, pionowe

– Montaż barier energochłonnych

Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród nich zaliczyć można roboty betoniarskie oraz zbrojarskie. W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: wodociągów, energetyki, gazu, melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego.

Czytaj więcej

30 listopada 2018

30 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace drogowych na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Kontynuowane są prace ziemne, wśród nich wykonywane były odhumusowywanie nasypy oraz wykopy. Prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwa mrozoochronna , warstwa odcinająca podbudowa pomocnicza C5/6, podbudowa zasadnicza 0/45. Kontynuowane są roboty bitumiczne w postaci podbudowy bitumicznej. W ubiegłym tygodniu zamontowano oznakowanie pionowe oraz wykonano w tymczasowej formie oznakowanie poziome. Kontynuowane są w dalszym zakresie prace rozbiórkowe na „starej DK5” w pierwszych 3 km nowej trasy S5. Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, betonowanie, zbrojenie ustrojów nośnych. W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego.

Czytaj więcej

23 listopada 2018

23 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych w ciągu nowej drogi S5. W dalszym ciągu prowadzone są prace wykopowo/nasypowe na wszystkich trzech sekcjach realizowanej trasy. Trwają roboty przy warstwach konstrukcyjnych drogi w tym: konstrukcja podbudowy zasadniczej 0/45, warstwy mrozoochronnej, warstwy odcinającej, podbudowy pomocniczej czy podbudowy bitumicznej. Toczą się równolegle prace brukarskie przy obrzeżach oraz krawężnikach betonowych. W tym tygodniu Wykonawca rozpoczął rozbiórkę drogi DK5 na odcinku I sekcji w km globalnym ok 214 do 218. Wśród realizowanych podczas ostatniego tygodnia robót mostowych zaliczyć można zasypki za fundamentami, prace przy ustrojach nośnych czy szalowanie oraz betonowanie płyt przejściowych. Rozpoczęto również prace przy konstrukcji MOP-u w pobliżu miejscowości Kokorzyn. Kontynuowane są ponadto prace przy przebudowie kolizji branżowych wodociągowych, energetycznych, kanalizacji deszczowej oraz melioracji.

Czytaj więcej

16 listopada 2018

16 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace drogowe na nowej drodze S5, Kontynuowano roboty ziemne wykopy i nasypy oraz umocnienie skarp i rowów. Kontynuowane są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwie mrozoochronnej, podbudowie pomocniczej oraz podbudowach zasadniczych. Kontynuowane są prace przy obiektach mostowych wśród wykonywanych robót są: betonowania podpór, zasypki za przyczółkami, montaże murów oporowych czy prace przy ustrojach nośnych(zbrojenie, betonowanie). W dalszym ciągu prace realizowane są przy przebudowach kolizji branżowych: wodociągowych, energetycznych(w tym przy NN), gazowych, melioracyjnych, deszczowych i drenarskich. W dniu 16.10.2018 planowane jest przełożenie ruchu ze starej DK5 na nową DK 5 w km 214+635 do 218+320

Czytaj więcej

09 listopada 2018

9 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są prace drogowe na wszystkich odcinkach trasy S5. W dalszym ciągu realizowane są prace ziemne, wśród nich wykonywane były nasypy, wykopy czy umocnienia skarp i rowów. Prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwa mrozoochronna, warstwa odcinająca, ulepszone podłoże C 0,4/0,5, podbudowa pomocnicza C 5/6, podbudowa zasadnicza 0/31,5

Roboty bitumiczne trwają na pierwszej sekcji w okolicach projektowanego węzła Czempiń oraz miejscowości Srocko oraz Piotrowo Pierwsze. Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród nich zaliczyć można roboty betoniarskie oraz zbrojarskie. W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: wodociągów, energetyki, gazu, melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego. W dniu 14.11.2018 planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na DK5 w km 214+635 do 218+320 polegajacej na przełożeniu ruchu z powyżej podanego odcinka na nową DK5.

Czytaj więcej
Strona 6 z 12« Pierwsza...45678...Ostatnia »