Aktualności

19 października 2018

19 października 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace drogowe na nowej drodze S5, głównym frontem prac są roboty ziemne wykopy i nasypy oraz umocnienie skarp i rowów. Kontynuowane są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwie mrozoochronnej, podbudowie pomocniczej oraz podbudowach zasadniczych. Ponadto trwają również prace związane z konstrukcją ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. Kontynuowane są prace przy obiektach mostowych wśród wykonywanych robót są: betonowania podpór, zasypki za przyczółkami, montaże murów oporowych czy prace przy ustrojach nośnych(zbrojenie, betonowanie). W dalszym ciągu prace realizowane są przy przebudowach kolizji branżowych: wodociągowych, energetycznych(w tym przy NN), gazowych, melioracyjnych, deszczowych i drenarskich. W tym tygodniu została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku od 0+000 do 3+800, mająca na celu przełożenie ruchu w okolicy węzła Czempiń na nową DK5, zostało wprowadzone wahadło w km 218+320 przed kanałem Mosińskim.

Czytaj więcej

12 października 2018

12 października 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne wykopowo-nasypowe, dodatkowo dokonywano umocnień skarp i rowów nowopowstającej trasy S5. Kontynuowane są także roboty związane z warstwami konstrukcyjnymi drogi: warstwa mrozoochronna, ulepszone podłoże, podbudowa pomocnicza, podbudowa zasadnicza . W zakresie robót mostowych wykonywane mury oporowe w sąsiedztwie obiektów na trasie S5. Ponadto kontynuowano prace przy podporach, kapach chodnikowych, płytach przejściowych czy ustrojach nośnych. W ubiegłym tygodniu przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, gazowe oraz kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej

5 pazdziernika 2018

5 października 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty drogowe, wykonywano wykopy oraz nasypy, podczas prac koncentrowano się na wykonaniu warstw pod nową drogę S5 takich jak:

– warstwa odcinająca

– warstwa mrozoochronna

– warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa C 5/6

– podbudowa zasadnicza

Ponadto prowadzono prace związane z umacnianiem skarp poprzez ich humusowanie. W dalszym ciągu trwają prace związane z obiektami przy drodze S5 takie jak mosty i przepusty. Na większości obiektów zakończyły się już prace dotyczące fundamentów i podpór, prace związane są głównie z ustrojami nośnymi. Wśród robót branżowych realizowane są prace z zakresu wodno-kanalizacyjnych(budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa rowu Piotrowskiego, budowa zbiornika retencyjnego

budowa drenażu drogowego, przebudowa kolizji wodociągowych). Ponadto przebudowywano dwie kolizje jedna z zakresu rurociągów kopalnych, natomiast druga dotycząca linii energetycznej LNN 2X220 kV.

Czytaj więcej

28 września 2018

28 września 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace w ciągu głównym S5. Wśród wykonywanych robót, wciąż trwa wykonywanie wykopów oraz nasypów i również ich zabezpieczanie i umacnianie, praca koncentruje się głównie na układaniu warstw konstrukcyjnych pod nową drogę . Roboty na obiektach mostowych koncentrują się na w dalszym ciągu na betonowaniu podpór, ponadto wykonywane są prace związane z murkami oporowymi oraz ustrojami nośnymi obiektów. Prace trwają na wszystkich obiektach . W zakresie robót branżowych, przebudowywano kolizje energetyczne, sanitarne, gazowe, wodociągowe, i deszczowe.

Czytaj więcej

21 września 2018

23 września 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych na wszystkich trzech odcinkach nowej trasy S5. Trwają prace związane z wykopami oraz nasypami na wszystkich sekcjach. Ponadto prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych drogi, wśród których trwają roboty związane z warstwą mrozoochronną, ulepszonym podłożem C 0/4; 0/5 oraz podbudowami pomocniczą C5/6 i zasadniczą 0/31,5(prace te trwają głównie na pierwszej sekcji na pierwszych trzech kilometrach). Trwają prace na obiektach mostowych. W dalszym ciągu trwają roboty mostowe na wszystkich obiektach mostowych. Roboty toczą się na podporach, przyczółkach oraz ustrojach nośnych. Trwa również likwidacja kolizji branżowych: energetycznych, sanitarnych, gazowych, wodociągowych, i deszczowych.

Czytaj więcej

14 września 2018

14 września 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe, na wszystkich trzech sekcjach trwają prace związane z wykopami oraz nasypami. Ponadto w głównym ciągu nowej drogi S5 wykonano warstwy konstrukcyjne (warstwa mrozoochronna, ulepszone podłoże, podbudowa pomocnicza i zasadnicza). Obecnie trwają prace na wszystkich obiektach mostowych. Trwa przebudowa kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych i deszczowych.

Czytaj więcej

07 września 2018

7 września 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych na wszystkich trzech sekcjach. Do prac wykonywanych w ostatnim tygodniu zaliczyć można: wykonanie wykopów, nasypów, ulepszanie podłoża, ponadto na niektórych odcinkach wykonywane są prace związane z warstwą mrozochronną, podbudową pomocniczą oraz umocnienie istniejących rowów płytami ażurowymi. Prace trwają na wszystkich 16 obiektach mostowych. W dalszym ciągu trwają prace na podporach czy ustrojach nośnych. Przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, gazowe, melioracje , teletechniczne i kanalizacje deszczową.

Czytaj więcej

31 sierpnia 2018

31 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu prowadzone są prace drogowe na odcinku Wronczyn – Kościan Płd. Do wykonywanych prac zaliczyć można: Wykonanie wykopów oraz nasypów w ciągu drogi S5, trwają również prace przy ulepszaniu podłoża w postaci wykonania warstw mrozoochronnych, podbudów pomocniczych czy warstw ulepszonego podłoża. Ponadto zakończono prace przy uporządkowaniu terenu po wycince drzew oraz na ukończeniu są prace przy pozostałych odcinkach nieodhumusowanych. Prace trwają na wszystkich obiektach mostowych, wśród nich można wymienić betonowanie konstrukcji betonowych oraz ich zbrojenie, na zaawansowanych obiektach trwają prace związane z ustrojami nośnymi. Wśród przebudowywanych kolizji są: wodociągowe, energetyczne, sanitarne i deszczowe.

Czytaj więcej

24 sierpnia 2018

24 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych, na wszystkich trzech sekcjach trwają prace związane z wykopami oraz nasypami. Ponadto w głównym ciągu nowej drogi S5 wykonano warstwę ulepszonego podłoża pod drogę oraz warstwę mrozoochronną i odcinającą – zabezpieczającą nasyp. Wymieniono również grunt pomiędzy 6 a 7 kilometrem nowej trasy. Obecnie trwają prace przy 16 obiektach, głównie przy betonowaniu części infrastruktury tj. poprzecznic, korpusów, płyt. Trwa również przebudowa kolizji wodociągowych, sanitarnych oraz gazowych

Czytaj więcej

18 sierpnia 2018

18 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace ziemne w głównym ciągu S5, prowadzone są roboty związane z ulepszaniem podłoża w postaci wykonania warstwy mrozoochronnej, warstwy ulepszonego podłoża, wymiany gruntu oraz zabezpieczenie wykopów oraz nasypów. W tym tygodniu trwały również prace na obiektach, wśród nich można zaliczyć montaż murów oporowych, montaż krawężników. Szczególny nacisk kładziono na roboty fundamentowe, oraz betonowanie elementów konstrukcyjnych powstających obiektów. W dalszym ciągu przebudowywane są kolizje wodociągowe, deszczowe, sanitarne, gazowe oraz telekomunikacyjne.

Czytaj więcej
Strona 6 z 10« Pierwsza...45678...Ostatnia »