Aktualności

07 czerwca 2019

7 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są  roboty nasypowo-wykopowe, Wykonywane są ponadto  warstwy konstrukcyjne takie jak:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

– podbudowa bitumiczna,

– warstwa wiążąca

Trwają również roboty wykończeniowe w śladzie drogi S5.

 

W dalszym ciągu trwają prace na obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były:

– montaż schodów skarpowych,

– betonowanie płyt przejściowych

– przygotowanie powierzchni kap chodnikowych przed wykonaniem izolacji

– profilowanie stożków

Wśród robót branżowych realizowane były prace dotyczące:

– oświetlenia drogowego

– teletechniki

– melioracji

– kanalizacja deszczowej

– kanalizacji sanitarnej

– drenażu

Czytaj więcej

04 czerwca 2019

4 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Informujemy, że w dniu 10.06.2019r. od godz. 9:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy dotyczącego podłączenia nowo projektowanej DP3910P do istniejącego przebiegu wjazdu/wyjazdu do miejscowości Piotrowo Pierwsze.

Czytaj więcej

31 maja 2019

31 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty nasypowo-wykopowe, Wykonywane są ponadto warstwy konstrukcyjne takie jak:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

– podbudowa bitumiczna,

– warstwa wiążąca

Trwają również roboty wykończeniowe w śladzie drogi S5.

Kontynuowane są również roboty na obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były:

– zbrojenie ustroju nośnego,

– montaż dylatacji modułowych

– zbrojenie i szalowanie gzymsów zwieńczających mury oporowe

W zakresie robót branżowych realizowane były prace dotyczące

– oświetlenia drogowego

– teletechniki

– melioracji

– kanalizacja deszczowej

– drenażu

Czytaj więcej

24 maja 2019

24 maja 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są prace ziemne w ciągu drogi S5. W ramach prac Wykonawca zdejmuje warstwy humusu/darniny oraz w dalszym ciągu prowadzi roboty nasypowo-wykopowe. Trwają również prace związane z konstrukcją nawierzchni:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

– podbudowa z mieszanki niezwiązanej

Ponadto prowadzone są roboty wykończeniowe: nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej.

W dalszym ciągu trwają prace na obiektach mostowych wśród wykonywanych prac są montaże dylatacji modułowych, schodów skarpowych i murów oporowych.

Wśród robót branżowych trwają prace związane z oświetleniem drogowym, teletechniką, melioracją, kanalizacją deszczową oraz drenażem drogowym i w pasie rozdziału.

Czytaj więcej

17 maja 2019

17 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na drodze S5, kontynuowane są prace wykopowo-nasypowe oraz związane z humsowaniem skarp i wymianami gruntu. W zakresie konstrukcji nawierzchni wykonywane są roboty przy:

– Dolnej warstwie ulepszonego podłoża

– Górnej warstwie ulepszonego podłoża

– Podbudowie zasadniczej 0/45

– Podbudowie bitumicznej

– Warstwie wiążącej

Trwają prace mostowe na 19 obiektach wśród wykonywanych prac są np. zbrojenie gzymsów murów oporowych, zasypki za przyczółkami, montaż murów oporowych czy szalowanie ścianek zaplecznych.

Ponadto wykonywano roboty związane z oświetleniem drogowym, melioracją, kanalizacją deszczową, drenażem drogowym oraz instalacjami MOP.

Czytaj więcej

10 maja 2019

10 maja 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy konstrukcji nawierzchni warstwach ulepszonego podłoża czy podbudowach z kruszywa i asfaltu. W dalszym ciągu trwają prace na większości obiektów mostowych wśród prowadzonych prac było między innymi zasypki za przyczółkami, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: teletechniczne, Prowadzono prace związane z melioracją oraz oświetleniem drogowym.

Czytaj więcej

03 maja 2019

3 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robót ziemnych na nowej drodze S5 prowadzone były prace wykopowo-nasypowe, ponadto wykonywano roboty wykończeniowe związane z umocnieniem skarp i rowów. Wykonywano również prace związane z utylizacją humusu. W zakresie warstw konstrukcyjnych nowej drogi wykonywano roboty związane z:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża
– górną warstwą ulepszonego podłoża
– podbudową zasadniczą 0/45
– podbudowa z betonu asfaltowego

Prowadzono także roboty brukarskie. W zakresie obiektów mostowych prowadzono prace na 17 obiektach wśród wykonywanych prac było np.:
– ułożenie chudego betonu pod płyty przejściowe
– zbrojenie i szalowanie murków oporowych stożków
– montaż kotew talerzowych, sączków, wpustów

Wśród prowadzonych robót branżowych były prace melioracyjne, oświetleniowe, teletechniczne oraz dotyczą instalacji MOP.

Czytaj więcej

19 kwietnia 2019

19 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy konstrukcji nawierzchni warstwach ulepszonego podłoża czy podbudowach z kruszywa. W dalszym ciągu trwają prace na większości obiektów mostowych wśród prowadzonych prac było między innymi zasypki za przyczółkami, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe. Prowadzono prace związane z kanalizacją sanitarną oraz melioracją.

Czytaj więcej

12 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne:, wykonywano wykopy, nasypy oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi S5. Ponadto prowadzono prace rozbiórkowe nasypu na starym śladzie drogi DK5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 12 obiektach w skład prowadzonych prac wchodziły np. zasypki za przyczółkami, betonowanie murków oporowych czy płyt przejściowych. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, drenażu w pasie rozdziału, przebudowywano również urządzeń melioracyjnych. Ponadto wykonywano prace przy kolizjach energetycznych i teletechnicznych.

Czytaj więcej

05 kwietnia 2019

5 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz przy układaniu warstw nowej drogi S5. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty przy rozbiórce nasypu starego przebiegu DK5. W ubiegłym tygodniu trwały prace na 11 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było np. zbrojenie i szalowanie korpusów podpór czy betonowanie ławy fundamentowych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, prowadzono również prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej
Strona 4 z 12« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »