Aktualności

28 czerwca 2019

28 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty ziemne na drodze S5. Trwają prace wykopowo-nasypowe oraz zdejmowane są warstwy humusu. W zakresie konstrukcji nawierzchni wykonywane są takie warstwy jak:

– W-wa mrozoochronna 1,5-2,5 MPa

– Podbudowa pomocnicza  C 3/4 MPa,

– Dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– Górna warstwa ulepszonego podłoża,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

Roboty odbywają się na wszystkich 21 obiektach, wykonywane są takie prace jak zasypki za przyczółkami i murami oporowymi, betonowane są kapy chodnikowe, czy układany jest asfalt lany.

Wśród robót branżowych prace koncentrowały się na oświetleniu drogowym, teletechnice, melioracji, kanalizacji deszczowej, drenażu drogowym i instalacjach MOP.

Czytaj więcej

21 czerwca 2019

21 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na drodze S5, kontynuowane są prace wykopowo-nasypowe oraz związane z humusowaniem skarp i zdjęciem warstw humusu. W zakresie konstrukcji nawierzchni wykonywane są roboty przy:

– Dolnej warstwie ulepszonego podłoża

– Górnej warstwie ulepszonego podłoża

– Podbudowie zasadniczej 0/45

– Podbudowie bitumicznej

– Warstwie wiążącej

Trwają prace mostowe na wszystkich obiektach wśród wykonywanych prac są np. montaże murów oporowych, betonowanie kap chodnikowych i wnęk dylatacyjnych czy montaże barieroporęczy.

Ponadto wykonywano roboty związane z oświetleniem drogowym, melioracją, kanalizacją deszczową, drenażem drogowym oraz instalacjami MOP.

Czytaj więcej

14 czerwca 2019

14 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed
ZAD1
 
„W dalszym ciągu trwają roboty ziemne oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni  drogi S5:
 
– dolna warstwa ulepszonego podłoża,
 
– górna warstwa ulepszonego podłoża
 
– podbudowa zasadnicza 0/45
 
– podbudowa bitumiczna,
 
W zakresie robót mostowych Wykonawca prowadził prace na 11 obiektach, w skład prowadzonych prac wchodziły np. zasypki za przyczółkami, betonowanie kap chodnikowych, montaż kotew pod bariery zintegrowane czy umacnianie stożków kostką.
 
Kontynuowane są również roboty branżowe, gdzie wykonywane są prace związane z:
 
– oświetleniem drogowym
 
– teletechniką
 
– melioracją
 
– kanalizacją deszczową
 
– kanalizacją sanitarną
 
– drenażem
Czytaj więcej

07 czerwca 2019

7 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są  roboty nasypowo-wykopowe, Wykonywane są ponadto  warstwy konstrukcyjne takie jak:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

– podbudowa bitumiczna,

– warstwa wiążąca

Trwają również roboty wykończeniowe w śladzie drogi S5.

 

W dalszym ciągu trwają prace na obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były:

– montaż schodów skarpowych,

– betonowanie płyt przejściowych

– przygotowanie powierzchni kap chodnikowych przed wykonaniem izolacji

– profilowanie stożków

Wśród robót branżowych realizowane były prace dotyczące:

– oświetlenia drogowego

– teletechniki

– melioracji

– kanalizacja deszczowej

– kanalizacji sanitarnej

– drenażu

Czytaj więcej

04 czerwca 2019

4 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Informujemy, że w dniu 10.06.2019r. od godz. 9:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy dotyczącego podłączenia nowo projektowanej DP3910P do istniejącego przebiegu wjazdu/wyjazdu do miejscowości Piotrowo Pierwsze.

Czytaj więcej

31 maja 2019

31 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty nasypowo-wykopowe, Wykonywane są ponadto warstwy konstrukcyjne takie jak:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

– podbudowa bitumiczna,

– warstwa wiążąca

Trwają również roboty wykończeniowe w śladzie drogi S5.

Kontynuowane są również roboty na obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były:

– zbrojenie ustroju nośnego,

– montaż dylatacji modułowych

– zbrojenie i szalowanie gzymsów zwieńczających mury oporowe

W zakresie robót branżowych realizowane były prace dotyczące

– oświetlenia drogowego

– teletechniki

– melioracji

– kanalizacja deszczowej

– drenażu

Czytaj więcej

24 maja 2019

24 maja 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są prace ziemne w ciągu drogi S5. W ramach prac Wykonawca zdejmuje warstwy humusu/darniny oraz w dalszym ciągu prowadzi roboty nasypowo-wykopowe. Trwają również prace związane z konstrukcją nawierzchni:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

– podbudowa z mieszanki niezwiązanej

Ponadto prowadzone są roboty wykończeniowe: nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej.

W dalszym ciągu trwają prace na obiektach mostowych wśród wykonywanych prac są montaże dylatacji modułowych, schodów skarpowych i murów oporowych.

Wśród robót branżowych trwają prace związane z oświetleniem drogowym, teletechniką, melioracją, kanalizacją deszczową oraz drenażem drogowym i w pasie rozdziału.

Czytaj więcej

17 maja 2019

17 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na drodze S5, kontynuowane są prace wykopowo-nasypowe oraz związane z humsowaniem skarp i wymianami gruntu. W zakresie konstrukcji nawierzchni wykonywane są roboty przy:

– Dolnej warstwie ulepszonego podłoża

– Górnej warstwie ulepszonego podłoża

– Podbudowie zasadniczej 0/45

– Podbudowie bitumicznej

– Warstwie wiążącej

Trwają prace mostowe na 19 obiektach wśród wykonywanych prac są np. zbrojenie gzymsów murów oporowych, zasypki za przyczółkami, montaż murów oporowych czy szalowanie ścianek zaplecznych.

Ponadto wykonywano roboty związane z oświetleniem drogowym, melioracją, kanalizacją deszczową, drenażem drogowym oraz instalacjami MOP.

Czytaj więcej

10 maja 2019

10 maja 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy konstrukcji nawierzchni warstwach ulepszonego podłoża czy podbudowach z kruszywa i asfaltu. W dalszym ciągu trwają prace na większości obiektów mostowych wśród prowadzonych prac było między innymi zasypki za przyczółkami, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: teletechniczne, Prowadzono prace związane z melioracją oraz oświetleniem drogowym.

Czytaj więcej

03 maja 2019

3 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robót ziemnych na nowej drodze S5 prowadzone były prace wykopowo-nasypowe, ponadto wykonywano roboty wykończeniowe związane z umocnieniem skarp i rowów. Wykonywano również prace związane z utylizacją humusu. W zakresie warstw konstrukcyjnych nowej drogi wykonywano roboty związane z:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża
– górną warstwą ulepszonego podłoża
– podbudową zasadniczą 0/45
– podbudowa z betonu asfaltowego

Prowadzono także roboty brukarskie. W zakresie obiektów mostowych prowadzono prace na 17 obiektach wśród wykonywanych prac było np.:
– ułożenie chudego betonu pod płyty przejściowe
– zbrojenie i szalowanie murków oporowych stożków
– montaż kotew talerzowych, sączków, wpustów

Wśród prowadzonych robót branżowych były prace melioracyjne, oświetleniowe, teletechniczne oraz dotyczą instalacji MOP.

Czytaj więcej
Strona 2 z 1012345...10...Ostatnia »