Autor Archiwum arkadiusz fiter

23 listopada 2018

23 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych w ciągu nowej drogi S5. W dalszym ciągu prowadzone są prace wykopowo/nasypowe na wszystkich trzech sekcjach realizowanej trasy. Trwają roboty przy warstwach konstrukcyjnych drogi w tym: konstrukcja podbudowy zasadniczej 0/45, warstwy mrozoochronnej, warstwy odcinającej, podbudowy pomocniczej czy podbudowy bitumicznej. Toczą się równolegle prace brukarskie przy obrzeżach oraz krawężnikach betonowych. W tym tygodniu Wykonawca rozpoczął rozbiórkę drogi DK5 na odcinku I sekcji w km globalnym ok 214 do 218. Wśród realizowanych podczas ostatniego tygodnia robót mostowych zaliczyć można zasypki za fundamentami, prace przy ustrojach nośnych czy szalowanie oraz betonowanie płyt przejściowych. Rozpoczęto również prace przy konstrukcji MOP-u w pobliżu miejscowości Kokorzyn. Kontynuowane są ponadto prace przy przebudowie kolizji branżowych wodociągowych, energetycznych, kanalizacji deszczowej oraz melioracji.

Czytaj więcej

16 listopada 2018

16 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace drogowe na nowej drodze S5, Kontynuowano roboty ziemne wykopy i nasypy oraz umocnienie skarp i rowów. Kontynuowane są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwie mrozoochronnej, podbudowie pomocniczej oraz podbudowach zasadniczych. Kontynuowane są prace przy obiektach mostowych wśród wykonywanych robót są: betonowania podpór, zasypki za przyczółkami, montaże murów oporowych czy prace przy ustrojach nośnych(zbrojenie, betonowanie). W dalszym ciągu prace realizowane są przy przebudowach kolizji branżowych: wodociągowych, energetycznych(w tym przy NN), gazowych, melioracyjnych, deszczowych i drenarskich. W dniu 16.10.2018 planowane jest przełożenie ruchu ze starej DK5 na nową DK 5 w km 214+635 do 218+320

Czytaj więcej

09 listopada 2018

9 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są prace drogowe na wszystkich odcinkach trasy S5. W dalszym ciągu realizowane są prace ziemne, wśród nich wykonywane były nasypy, wykopy czy umocnienia skarp i rowów. Prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwa mrozoochronna, warstwa odcinająca, ulepszone podłoże C 0,4/0,5, podbudowa pomocnicza C 5/6, podbudowa zasadnicza 0/31,5

Roboty bitumiczne trwają na pierwszej sekcji w okolicach projektowanego węzła Czempiń oraz miejscowości Srocko oraz Piotrowo Pierwsze. Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród nich zaliczyć można roboty betoniarskie oraz zbrojarskie. W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: wodociągów, energetyki, gazu, melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego. W dniu 14.11.2018 planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na DK5 w km 214+635 do 218+320 polegajacej na przełożeniu ruchu z powyżej podanego odcinka na nową DK5.

Czytaj więcej

02 listopada 2018

2 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace drogowych na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Kontynuowane są prace ziemne, wśród nich wykonywane były nasypy, wykopy czy umocnienia skarp i rowów. Prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwa mrozoochronna, warstwa odcinająca, ulepszone podłoże C 0,4/0,5, podbudowa pomocnicza C 5/6, podbudowa zasadnicza 0/31,5. Kontynuowane są roboty bitumiczne na pierwszej sekcji w okolicach projektowanego węzła Czempiń oraz miejscowości Srocko oraz Piotrowo Pierwsze. Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród nich zaliczyć można roboty betoniarskie oraz zbrojarskie. W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: wodociągów, energetyki, gazu, melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego. W dniu 31.10.2018 zakończyła się Tymczasowa Organizacja Ruchu przy moście nad kanałem Mosińskim, ruch odbywa się w tym miejscu bez wcześniejszych utrudnień.

Czytaj więcej

26 października 2018

26 października 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac drogowych na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. W dalszym ciągu trwają prace ziemne, wśród nich wykonywane były nasypy, wykopy czy umocnienia skarp i rowów, w ograniczonym zakresie odbywają się także prace przy odhumusowaniu. Trwają prace przy warstwach konstrukcyjnych:

– warstwa mrozoochronna

– warstwa odcinająca

– ulepszone podłoże C 0,4/0,5

– podbudowa pomocnicza C 5/6

– podbudowa zasadnicza 0/31,5

Rozpoczęto również roboty bitumiczne na pierwszej sekcji w okolicach projektowanego węzła Czempiń oraz miejscowości Srocko oraz Piotrowo Pierwsze. W zakresie robót mostowych w dalszym ciągu trwają prac zbrojarskie oraz betoniarskie. Zamontowano ponadto mury oporowe, wykonywano zasypki za przyczółkami. Ponadto przy niektórych obiektach trwają prac związane z ustrojami nośnymi(montaż rusztowań, zbrojenie czy betonowanie). W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: wodociągów, energetyki, gazu, melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego.

Czytaj więcej

19 października 2018

19 października 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace drogowe na nowej drodze S5, głównym frontem prac są roboty ziemne wykopy i nasypy oraz umocnienie skarp i rowów. Kontynuowane są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwie mrozoochronnej, podbudowie pomocniczej oraz podbudowach zasadniczych. Ponadto trwają również prace związane z konstrukcją ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. Kontynuowane są prace przy obiektach mostowych wśród wykonywanych robót są: betonowania podpór, zasypki za przyczółkami, montaże murów oporowych czy prace przy ustrojach nośnych(zbrojenie, betonowanie). W dalszym ciągu prace realizowane są przy przebudowach kolizji branżowych: wodociągowych, energetycznych(w tym przy NN), gazowych, melioracyjnych, deszczowych i drenarskich. W tym tygodniu została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku od 0+000 do 3+800, mająca na celu przełożenie ruchu w okolicy węzła Czempiń na nową DK5, zostało wprowadzone wahadło w km 218+320 przed kanałem Mosińskim.

Czytaj więcej

12 października 2018

12 października 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne wykopowo-nasypowe, dodatkowo dokonywano umocnień skarp i rowów nowopowstającej trasy S5. Kontynuowane są także roboty związane z warstwami konstrukcyjnymi drogi: warstwa mrozoochronna, ulepszone podłoże, podbudowa pomocnicza, podbudowa zasadnicza . W zakresie robót mostowych wykonywane mury oporowe w sąsiedztwie obiektów na trasie S5. Ponadto kontynuowano prace przy podporach, kapach chodnikowych, płytach przejściowych czy ustrojach nośnych. W ubiegłym tygodniu przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, gazowe oraz kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej

5 pazdziernika 2018

5 października 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty drogowe, wykonywano wykopy oraz nasypy, podczas prac koncentrowano się na wykonaniu warstw pod nową drogę S5 takich jak:

– warstwa odcinająca

– warstwa mrozoochronna

– warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa C 5/6

– podbudowa zasadnicza

Ponadto prowadzono prace związane z umacnianiem skarp poprzez ich humusowanie. W dalszym ciągu trwają prace związane z obiektami przy drodze S5 takie jak mosty i przepusty. Na większości obiektów zakończyły się już prace dotyczące fundamentów i podpór, prace związane są głównie z ustrojami nośnymi. Wśród robót branżowych realizowane są prace z zakresu wodno-kanalizacyjnych(budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa rowu Piotrowskiego, budowa zbiornika retencyjnego

budowa drenażu drogowego, przebudowa kolizji wodociągowych). Ponadto przebudowywano dwie kolizje jedna z zakresu rurociągów kopalnych, natomiast druga dotycząca linii energetycznej LNN 2X220 kV.

Czytaj więcej

28 września 2018

28 września 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace w ciągu głównym S5. Wśród wykonywanych robót, wciąż trwa wykonywanie wykopów oraz nasypów i również ich zabezpieczanie i umacnianie, praca koncentruje się głównie na układaniu warstw konstrukcyjnych pod nową drogę . Roboty na obiektach mostowych koncentrują się na w dalszym ciągu na betonowaniu podpór, ponadto wykonywane są prace związane z murkami oporowymi oraz ustrojami nośnymi obiektów. Prace trwają na wszystkich obiektach . W zakresie robót branżowych, przebudowywano kolizje energetyczne, sanitarne, gazowe, wodociągowe, i deszczowe.

Czytaj więcej

21 września 2018

23 września 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych na wszystkich trzech odcinkach nowej trasy S5. Trwają prace związane z wykopami oraz nasypami na wszystkich sekcjach. Ponadto prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych drogi, wśród których trwają roboty związane z warstwą mrozoochronną, ulepszonym podłożem C 0/4; 0/5 oraz podbudowami pomocniczą C5/6 i zasadniczą 0/31,5(prace te trwają głównie na pierwszej sekcji na pierwszych trzech kilometrach). Trwają prace na obiektach mostowych. W dalszym ciągu trwają roboty mostowe na wszystkich obiektach mostowych. Roboty toczą się na podporach, przyczółkach oraz ustrojach nośnych. Trwa również likwidacja kolizji branżowych: energetycznych, sanitarnych, gazowych, wodociągowych, i deszczowych.

Czytaj więcej
Strona 7 z 12« Pierwsza...56789...Ostatnia »