Autor Archiwum arkadiusz fiter

02 sierpnia 2019

2 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace ziemne na drodze S5. Wśród wykonywanych prac było umacnianie poboczy, skarp i rowów, utylizacja humusu/darniny, a także  humusowanie i obsiew pasa dzielącego obie nitki drogi ekspresowej. W zakresie warstw konstrukcyjnych wykonywano prace na:

– dolnej warstwie ulepszonego podłoża

– górnej warstwie ulepszonego podłoża

– podbudowie zasadnicza z kruszywa 0/45

Trwają również prace związane z podbudową bitumiczną i warstwą wiążącą. Ponadto wykonywano bariery ochronne w pasie rozdziału oraz Ekrany przeciwolśnieniowe i akustyczne.

Kontynuowane są także prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były:

– Zbrojenie, szalowanie i betonowanie wnęk dylatacyjnych,

– Montaż barier na kapach zewnętrznych obiektów

– Ułożenie asfaltu lanego

– Ułożenie schodów skarpowych

W dalszym ciągu realizowane są prace branżowe związane z oświetleniem drogowym, teletechniką, melioracją, kanalizacją deszczową, drenażem drogowym oraz instalacjami MOP.

Czytaj więcej

26 lipca 2019

26 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty drogowe w zakresie prac ziemnych. Roboty trwały także przy warstwach konstrukcyjnych drogi S5, wśród wykonywanych warstw były:

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– warstwa mrozoochronna

– Podbudowa pomocnicza 

– podbudowa zasadnicza 0/45

– Podbudowa z betonu asfaltowego

– Warstwa wiążąca AC WMS

– Warstwa ścieralna AC 

Ponadto realizowano na poszczególnych odcinkach roboty związane z umocnieniem skarp.

Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonywanych robót były np.

Betonowanie zwieńczeń oraz gzymsów murów oporowych, montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych, Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach obiektu.

W dalszym ciągu roboty branżowe związane z oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym, melioracją, kanalizacją deszczową oraz drenażem drogowym.

Czytaj więcej

18 lipca 2019

18 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robót drogowych wykonywano prace ziemne wykopowo-nasypowe. Roboty trwały także przy warstwach konstrukcyjnych drogi S5, wśród wykonywanych warstw były:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

Ponadto realizowano na poszczególnych odcinkach roboty bitumiczne.

Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonywanych robót były np.

Montaż desek gzymsowych, krawężników kamiennych oraz barier na kapach zewnętrznych czy układanie izolacji z papy termozgrzewalnej

Kontynuowano roboty branżowe związane z oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym, melioracją, kanalizacją deszczową oraz drenażem drogowym.

Czytaj więcej

12 lipca 2019

12 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu kontynuowane są roboty ziemne, wśród prowadzonych prac było wykonanie wykopu,  osuszanie warstw nasypu. W zakresie konstrukcji nawierzchni prowadzono roboty związane z  dolną i  górną warstwą ulepszonego podłoża, warstwą mrozoochronną, podbudową zasadnicza z mieszanki niezwiązanej KŁSM 0/45, podbudową bitumiczną i warstwą wiążącą AC WMS 16 P+W. Ponadto wykonywano ścieki monolityczne, prace brukarskie, umacniano skarpy i rowy oraz montowano bariery stalowe. Trwają roboty mostowe na wszystkich obiektach budowanej trasy S5, wśród wykonywanych prac były zasypki za przyczółkami, zbrojenia kap chodnikowych czy betonowanie płyt przejściowych. W zakresie robót branżowych budowano elementy kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, kanału technologicznego, drenażu w pasie rozdziału. Przebudowywano także urządzenia melioracyjne – Kanał Kościański, Rów Mikoszewski, Rów R-33.

Czytaj więcej

05 lipca 2019

5 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają prace ziemne w ciągu drogi S5.  W ramach prac Wykonawca zdejmuje  warstwy humusu/darniny oraz w dalszym ciągu prowadzi roboty nasypowo-wykopowe. Kontynuowane są również prace związane z konstrukcją nawierzchni:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

– podbudowa z mieszanki niezwiązanej

Ponadto prowadzone są roboty wykończeniowe: nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej.

W dalszym ciągu trwają prace na wszystkich obiektach mostowych

Wśród robót branżowych trwają prace związane z oświetleniem drogowym, teletechniką, melioracją, kanalizacją deszczową oraz drenażem drogowym i w pasie rozdziału.

Czytaj więcej

28 czerwca 2019

28 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty ziemne na drodze S5. Trwają prace wykopowo-nasypowe oraz zdejmowane są warstwy humusu. W zakresie konstrukcji nawierzchni wykonywane są takie warstwy jak:

– W-wa mrozoochronna 1,5-2,5 MPa

– Podbudowa pomocnicza  C 3/4 MPa,

– Dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– Górna warstwa ulepszonego podłoża,

– Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

Roboty odbywają się na wszystkich 21 obiektach, wykonywane są takie prace jak zasypki za przyczółkami i murami oporowymi, betonowane są kapy chodnikowe, czy układany jest asfalt lany.

Wśród robót branżowych prace koncentrowały się na oświetleniu drogowym, teletechnice, melioracji, kanalizacji deszczowej, drenażu drogowym i instalacjach MOP.

Czytaj więcej

21 czerwca 2019

21 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na drodze S5, kontynuowane są prace wykopowo-nasypowe oraz związane z humusowaniem skarp i zdjęciem warstw humusu. W zakresie konstrukcji nawierzchni wykonywane są roboty przy:

– Dolnej warstwie ulepszonego podłoża

– Górnej warstwie ulepszonego podłoża

– Podbudowie zasadniczej 0/45

– Podbudowie bitumicznej

– Warstwie wiążącej

Trwają prace mostowe na wszystkich obiektach wśród wykonywanych prac są np. montaże murów oporowych, betonowanie kap chodnikowych i wnęk dylatacyjnych czy montaże barieroporęczy.

Ponadto wykonywano roboty związane z oświetleniem drogowym, melioracją, kanalizacją deszczową, drenażem drogowym oraz instalacjami MOP.

Czytaj więcej

14 czerwca 2019

14 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed
ZAD1
 
„W dalszym ciągu trwają roboty ziemne oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni  drogi S5:
 
– dolna warstwa ulepszonego podłoża,
 
– górna warstwa ulepszonego podłoża
 
– podbudowa zasadnicza 0/45
 
– podbudowa bitumiczna,
 
W zakresie robót mostowych Wykonawca prowadził prace na 11 obiektach, w skład prowadzonych prac wchodziły np. zasypki za przyczółkami, betonowanie kap chodnikowych, montaż kotew pod bariery zintegrowane czy umacnianie stożków kostką.
 
Kontynuowane są również roboty branżowe, gdzie wykonywane są prace związane z:
 
– oświetleniem drogowym
 
– teletechniką
 
– melioracją
 
– kanalizacją deszczową
 
– kanalizacją sanitarną
 
– drenażem
Czytaj więcej

07 czerwca 2019

7 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są  roboty nasypowo-wykopowe, Wykonywane są ponadto  warstwy konstrukcyjne takie jak:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża,

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa zasadnicza 0/45

– podbudowa bitumiczna,

– warstwa wiążąca

Trwają również roboty wykończeniowe w śladzie drogi S5.

 

W dalszym ciągu trwają prace na obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były:

– montaż schodów skarpowych,

– betonowanie płyt przejściowych

– przygotowanie powierzchni kap chodnikowych przed wykonaniem izolacji

– profilowanie stożków

Wśród robót branżowych realizowane były prace dotyczące:

– oświetlenia drogowego

– teletechniki

– melioracji

– kanalizacja deszczowej

– kanalizacji sanitarnej

– drenażu

Czytaj więcej
Strona 2 z 1112345...10...Ostatnia »