Autor Archiwum arkadiusz fiter

09 listopada 2018

9 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są prace drogowe na wszystkich odcinkach trasy S5. W dalszym ciągu realizowane są prace ziemne, wśród nich wykonywane były nasypy, wykopy czy umocnienia skarp i rowów. Prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwa mrozoochronna, warstwa odcinająca, ulepszone podłoże C 0,4/0,5, podbudowa pomocnicza C 5/6, podbudowa zasadnicza 0/31,5

Roboty bitumiczne trwają na pierwszej sekcji w okolicach projektowanego węzła Czempiń oraz miejscowości Srocko oraz Piotrowo Pierwsze. Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród nich zaliczyć można roboty betoniarskie oraz zbrojarskie. W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: wodociągów, energetyki, gazu, melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego. W dniu 14.11.2018 planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na DK5 w km 214+635 do 218+320 polegajacej na przełożeniu ruchu z powyżej podanego odcinka na nową DK5.

Czytaj więcej

02 listopada 2018

2 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace drogowych na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Kontynuowane są prace ziemne, wśród nich wykonywane były nasypy, wykopy czy umocnienia skarp i rowów. Prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwa mrozoochronna, warstwa odcinająca, ulepszone podłoże C 0,4/0,5, podbudowa pomocnicza C 5/6, podbudowa zasadnicza 0/31,5. Kontynuowane są roboty bitumiczne na pierwszej sekcji w okolicach projektowanego węzła Czempiń oraz miejscowości Srocko oraz Piotrowo Pierwsze. Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród nich zaliczyć można roboty betoniarskie oraz zbrojarskie. W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: wodociągów, energetyki, gazu, melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego. W dniu 31.10.2018 zakończyła się Tymczasowa Organizacja Ruchu przy moście nad kanałem Mosińskim, ruch odbywa się w tym miejscu bez wcześniejszych utrudnień.

Czytaj więcej

26 października 2018

26 października 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac drogowych na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. W dalszym ciągu trwają prace ziemne, wśród nich wykonywane były nasypy, wykopy czy umocnienia skarp i rowów, w ograniczonym zakresie odbywają się także prace przy odhumusowaniu. Trwają prace przy warstwach konstrukcyjnych:

– warstwa mrozoochronna

– warstwa odcinająca

– ulepszone podłoże C 0,4/0,5

– podbudowa pomocnicza C 5/6

– podbudowa zasadnicza 0/31,5

Rozpoczęto również roboty bitumiczne na pierwszej sekcji w okolicach projektowanego węzła Czempiń oraz miejscowości Srocko oraz Piotrowo Pierwsze. W zakresie robót mostowych w dalszym ciągu trwają prac zbrojarskie oraz betoniarskie. Zamontowano ponadto mury oporowe, wykonywano zasypki za przyczółkami. Ponadto przy niektórych obiektach trwają prac związane z ustrojami nośnymi(montaż rusztowań, zbrojenie czy betonowanie). W dalszym ciągu trwają roboty branżowe w zakresie: wodociągów, energetyki, gazu, melioracji, kanalizacji deszczowej oraz drenażu drogowego.

Czytaj więcej

19 października 2018

19 października 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace drogowe na nowej drodze S5, głównym frontem prac są roboty ziemne wykopy i nasypy oraz umocnienie skarp i rowów. Kontynuowane są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwie mrozoochronnej, podbudowie pomocniczej oraz podbudowach zasadniczych. Ponadto trwają również prace związane z konstrukcją ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych. Kontynuowane są prace przy obiektach mostowych wśród wykonywanych robót są: betonowania podpór, zasypki za przyczółkami, montaże murów oporowych czy prace przy ustrojach nośnych(zbrojenie, betonowanie). W dalszym ciągu prace realizowane są przy przebudowach kolizji branżowych: wodociągowych, energetycznych(w tym przy NN), gazowych, melioracyjnych, deszczowych i drenarskich. W tym tygodniu została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku od 0+000 do 3+800, mająca na celu przełożenie ruchu w okolicy węzła Czempiń na nową DK5, zostało wprowadzone wahadło w km 218+320 przed kanałem Mosińskim.

Czytaj więcej

12 października 2018

12 października 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne wykopowo-nasypowe, dodatkowo dokonywano umocnień skarp i rowów nowopowstającej trasy S5. Kontynuowane są także roboty związane z warstwami konstrukcyjnymi drogi: warstwa mrozoochronna, ulepszone podłoże, podbudowa pomocnicza, podbudowa zasadnicza . W zakresie robót mostowych wykonywane mury oporowe w sąsiedztwie obiektów na trasie S5. Ponadto kontynuowano prace przy podporach, kapach chodnikowych, płytach przejściowych czy ustrojach nośnych. W ubiegłym tygodniu przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, gazowe oraz kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej

5 pazdziernika 2018

5 października 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty drogowe, wykonywano wykopy oraz nasypy, podczas prac koncentrowano się na wykonaniu warstw pod nową drogę S5 takich jak:

– warstwa odcinająca

– warstwa mrozoochronna

– warstwa ulepszonego podłoża

– podbudowa C 5/6

– podbudowa zasadnicza

Ponadto prowadzono prace związane z umacnianiem skarp poprzez ich humusowanie. W dalszym ciągu trwają prace związane z obiektami przy drodze S5 takie jak mosty i przepusty. Na większości obiektów zakończyły się już prace dotyczące fundamentów i podpór, prace związane są głównie z ustrojami nośnymi. Wśród robót branżowych realizowane są prace z zakresu wodno-kanalizacyjnych(budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa rowu Piotrowskiego, budowa zbiornika retencyjnego

budowa drenażu drogowego, przebudowa kolizji wodociągowych). Ponadto przebudowywano dwie kolizje jedna z zakresu rurociągów kopalnych, natomiast druga dotycząca linii energetycznej LNN 2X220 kV.

Czytaj więcej

28 września 2018

28 września 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace w ciągu głównym S5. Wśród wykonywanych robót, wciąż trwa wykonywanie wykopów oraz nasypów i również ich zabezpieczanie i umacnianie, praca koncentruje się głównie na układaniu warstw konstrukcyjnych pod nową drogę . Roboty na obiektach mostowych koncentrują się na w dalszym ciągu na betonowaniu podpór, ponadto wykonywane są prace związane z murkami oporowymi oraz ustrojami nośnymi obiektów. Prace trwają na wszystkich obiektach . W zakresie robót branżowych, przebudowywano kolizje energetyczne, sanitarne, gazowe, wodociągowe, i deszczowe.

Czytaj więcej

21 września 2018

23 września 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych na wszystkich trzech odcinkach nowej trasy S5. Trwają prace związane z wykopami oraz nasypami na wszystkich sekcjach. Ponadto prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych drogi, wśród których trwają roboty związane z warstwą mrozoochronną, ulepszonym podłożem C 0/4; 0/5 oraz podbudowami pomocniczą C5/6 i zasadniczą 0/31,5(prace te trwają głównie na pierwszej sekcji na pierwszych trzech kilometrach). Trwają prace na obiektach mostowych. W dalszym ciągu trwają roboty mostowe na wszystkich obiektach mostowych. Roboty toczą się na podporach, przyczółkach oraz ustrojach nośnych. Trwa również likwidacja kolizji branżowych: energetycznych, sanitarnych, gazowych, wodociągowych, i deszczowych.

Czytaj więcej

14 września 2018

14 września 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe, na wszystkich trzech sekcjach trwają prace związane z wykopami oraz nasypami. Ponadto w głównym ciągu nowej drogi S5 wykonano warstwy konstrukcyjne (warstwa mrozoochronna, ulepszone podłoże, podbudowa pomocnicza i zasadnicza). Obecnie trwają prace na wszystkich obiektach mostowych. Trwa przebudowa kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych i deszczowych.

Czytaj więcej

07 września 2018

7 września 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych na wszystkich trzech sekcjach. Do prac wykonywanych w ostatnim tygodniu zaliczyć można: wykonanie wykopów, nasypów, ulepszanie podłoża, ponadto na niektórych odcinkach wykonywane są prace związane z warstwą mrozochronną, podbudową pomocniczą oraz umocnienie istniejących rowów płytami ażurowymi. Prace trwają na wszystkich 16 obiektach mostowych. W dalszym ciągu trwają prace na podporach czy ustrojach nośnych. Przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, gazowe, melioracje , teletechniczne i kanalizacje deszczową.

Czytaj więcej
Strona 1 z 612345...Ostatnia »