09 sierpnia 2019

09 sierpnia 2019

9 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty ziemne na drodze S5 związane z:

-wykonaniem nasypu,

-osuszaniem warstw nasypu,

-umocnieniem skarp i rowów – profilowanie

-humusowaniem pasa rozdziału

W zakresie konstrukcji nawierzchni wykonywano

-dolną i górną warstwę ulepszonego podłoża,

-warstwę mrozoochronną,

-podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej KŁSM 0/45

-podbudową bitumiczną i warstwą wiążącą AC WMS 16 P+W,

Ponadto trwają prace brukarskie oraz roboty związane z wykonaniem ścieków monolitycznych i montażem barier stalowych

Kontynuowane są roboty mostowe na wszystkich obiektach wykonywano takie prace jak:

-montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych w obrębie skrzydeł i murów oporowych

-izolacja płyt przejściowych i ścianek zaplecznych

-szalowanie i betonowanie zwieńczeń murów oporowych

-montaż kotew ekranów akustycznych na obiektach.

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z budową kanalizacji deszczowej,  zbiorników retencyjnych, kanału technologicznego i drenażu w pasie rozdziału. Przebudowywano także urządzenia melioracyjne – Kanał Kościański, Kanał Mosiński, Rów Sierakowski, K10, RJ-2, R-H,

Komentowanie jest zablokowane.