21 czerwca 2019

21 czerwca 2019

21 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na drodze S5, kontynuowane są prace wykopowo-nasypowe oraz związane z humusowaniem skarp i zdjęciem warstw humusu. W zakresie konstrukcji nawierzchni wykonywane są roboty przy:

– Dolnej warstwie ulepszonego podłoża

– Górnej warstwie ulepszonego podłoża

– Podbudowie zasadniczej 0/45

– Podbudowie bitumicznej

– Warstwie wiążącej

Trwają prace mostowe na wszystkich obiektach wśród wykonywanych prac są np. montaże murów oporowych, betonowanie kap chodnikowych i wnęk dylatacyjnych czy montaże barieroporęczy.

Ponadto wykonywano roboty związane z oświetleniem drogowym, melioracją, kanalizacją deszczową, drenażem drogowym oraz instalacjami MOP.

Komentowanie jest zablokowane.