Budowa odcinka drogi ekspresowej S5
Kolejny odcinek drogi ekspresowej S5 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem - od Wronczyna do Kościan Południe.
Czytaj więcej
Zadanie jest realizowane w systemie „projektuj i buduj”
Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław.
Czytaj więcej
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0024/16-00 z dnia 17 marca 2017 r. Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu.

 

Droga S5 odc. Wronczyn - Kościan Płd.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, m.in. ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S5 od km 0+000 do km 18+900 wraz z przebudową dróg innych kategorii, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem do użytkowania drogi ekspresowej S5 na odcinku od km 0+000 do km 18+900 oraz wszystkich innych dróg oraz obiektów inżynierskich. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach: poznańskim i kościańskim na terenach gmin Stęszew, Czempin i Kościan.

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 12 500 na dobę oraz łączy Poznań z Wrocławiem i autostradę A2 z A4. Obecnie tylko miasta powiatowe Kościan i Śmigiel posiadają obwodnicę. Najtrudniejszy jest przejazd przez wsie o zwartej bliskiej zabudowie takie jak: Głuchowo, Jarogniewie i Ponin. Dla mieszkańców tych miejscowości droga oprócz zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, stwarza duże uciążliwości z tytułu hałasu, drgań i zanieczyszczeń powietrza. Trasa projektowanej drogi przebiega przez tereny niezabudowane. Od km 0+000 do ok. km 2+700 droga S5 ma przebieg równoległy do istniejącej drogi DK5. Na dalszym odcinku droga skręca w kierunku wschodnim tworząc obwodnicę miejscowości Głuchowo, Jarogniewice oraz Kościan. Budowa drogi ekspresowej spowoduje skrócenie czasu podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem oraz spowoduje rozwój gospodarczy regionu.

 • 97.06%

  Czasowy postęp
  zaawansowania prac
   

 • 94.62%

  Czasowy Postęp
  Zaawansowania
  Prac na Budowie

 • 84.60%

  Finansowy postęp
  zaawansowania prac
   

Komentowanie jest zablokowane.

 • Opis inwestycji

  Nazwa kontraktu: Zadanie I : Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Wronczyn-Kościan Południe. Umowa z Konsultantem: 14.04.2016 r. Umowa z Wykonawcą: 13.04.2016 r. Kwota Kontraktowa brutto: 362 479 507,74 PLN Zadanie realizowane jest w systemie "Projektuj i buduj". Realizacja obejmuje następujące etapy:
  • wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp,
  • uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym zmiany/zmian decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
  • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S5,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  • oddanie do użytkowania drogi ekspresowej na odcinku od km proj. 0+000 do km 18+900.
  Podstawowe parametry techniczne:
  - Klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa - Nośność nawierzchni: kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś - Prędkość miarodajna 110 km/h - Węzły drogowe: 2 węzły Czempiń i Kościan Północ - Wykaz planowanych obiektów inżynierskich:
  Most M+PZDd 0.08
  Most M+PZDd 0.10
  Wiadukt WD 0.80
  Wiadukt WE 2.84
  Wiadukt WD 3.44
  Most M+PZSd 3.73
  Most M+PZSd 0.66
  Przejście górne dla zwierząt PZDg 7.05
  Wiadukt WD 6.09
  Wiadukt WD 9.47
  Most M+PZM 10.06
  Wiadukt WD 11.66
  Wiadukt WD 12.82
  Wiadukt WE 13.50
  Wiadukt WE 13.67
  Wiadukt WE 13.61
  Most M+PZŚd 14.44
  Wiadukt WD 15.32
  Most M+PZM 17.23
  Wiadukt WD 17.39
  Most M+PZSd 18.67
  Wiadukt WD 0.37
   
  Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław odc.:
  Poznań (A2, w. Głuchowo)-Wronczyn: http://www.poznan-wronczyn.drogas5.pl
  Radomicko -Kaczkowo etap I odc. Radomicko (bez węzła) – Leszno Płd.: http://radomicko-leszno-drogas5.pl
  Radomicko -Kaczkowo etap II odc. Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo: http://leszno-kaczkowo-drogas5.pl
  Kościan -Radomicko etap II: http://koscian-radomicko-drogas5.pl
   
 • Dane w liczbach

  obiektów
  miesiące realizacji
  km odcika drogi S5
 • Aktualności

  29 listopada 2019

  29 listopada 2019
  Roboty w zakresie drogowym na ciągu głównym, drogach dojazdowych i serwisowych zostały zakończone, pozostają do wykonania prace naprawcze oraz porządkowe na terenie budowy. Wszystkie 22 obiekty zostały zakończone oraz uzyskały decyzję Pozwolenia

  22 listopada 2019

  22 listopada 2019
  Kontynuowane są roboty wykończeniowe w zakresie drogowym, w dalszym ciągu umacniano skarpy, rowy oraz pobocza. Wykonywano ponadto elementy barier stalowych, osłon przeciwolśnieniowych oraz energochłonnych. W zakresie robót mostowych w dalszym ciągu

  15 listopada 2019

  15 listopada 2019
  W dalszym ciągu trwają roboty wykończeniowe na drodze S5. Głównym frontem prac są roboty drogowe na MOP w skład tych prac wchodzą roboty brukarskie, podbudowy z kruszywa. W zakresie pozostałych robót do dokończenia pozostały są prace ziemne na
 • MapaPrzebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej poniżej mapie. Klinij na mapę aby zobaczyć szczegółowy przebieg drogi.

  mapa koscian
 • Postęp prac

  • Dokumentacja hydrogeologiczna

  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Ogłoszenie przetargu

  • Podpisanie umowy z Wykonawcą

  • Podpisanie umowy z konsultantem

  • Etap dokumentacji projektowej

  • Złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

  • Wydanie w dniu 20 grudnia 2017 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 18/2017 w zakresie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe.

  • Przekazanie placu budowy w związku z wydaniem Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 18/2017.

  • Podpisano aneks nr 1 do umowy z dnia 13.04.2016 nr O.PO.D-3.2410.09.2015, zmieniający termin zakończenia inwestycji na dzień 18.10.2019 roku.

  • Podpisano aneks nr 2 do umowy z dnia 13.04.2016 nr O.PO.D-3.2410.09.2015, zmieniający termin zakończenia inwestycji na dzień 4.01.2020 roku

 • Beneficjent

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Wykonawca

  Budownictwo drogowe, przemysłowe, lotniskowe - Budimex.pl

  Nadzór Inwestorski

  Euroconsult

  Nadzór Autorski

  Budownictwo drogowe, przemysłowe, lotniskowe Lafrentz