Budowa odcinka drogi ekspresowej S5
Kolejny odcinek drogi ekspresowej S5 pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem - od Wronczyna do Kościan Południe.
Czytaj więcej
Zadanie jest realizowane w systemie „projektuj i buduj”
Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław.
Czytaj więcej
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0024/16-00 z dnia 17 marca 2017 r. Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu.

 

Droga S5 odc. Wronczyn - Kościan Płd.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, m.in. ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S5 od km 0+000 do km 18+900 wraz z przebudową dróg innych kategorii, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem do użytkowania drogi ekspresowej S5 na odcinku od km 0+000 do km 18+900 oraz wszystkich innych dróg oraz obiektów inżynierskich. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach: poznańskim i kościańskim na terenach gmin Stęszew, Czempin i Kościan.

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 12 500 na dobę oraz łączy Poznań z Wrocławiem i autostradę A2 z A4. Obecnie tylko miasta powiatowe Kościan i Śmigiel posiadają obwodnicę. Najtrudniejszy jest przejazd przez wsie o zwartej bliskiej zabudowie takie jak: Głuchowo, Jarogniewie i Ponin. Dla mieszkańców tych miejscowości droga oprócz zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, stwarza duże uciążliwości z tytułu hałasu, drgań i zanieczyszczeń powietrza. Trasa projektowanej drogi przebiega przez tereny niezabudowane. Od km 0+000 do ok. km 2+700 droga S5 ma przebieg równoległy do istniejącej drogi DK5. Na dalszym odcinku droga skręca w kierunku wschodnim tworząc obwodnicę miejscowości Głuchowo, Jarogniewice oraz Kościan. Budowa drogi ekspresowej spowoduje skrócenie czasu podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem oraz spowoduje rozwój gospodarczy regionu.

 • 33.71%

  Rzeczowy postęp
  zaawansowania prac

 • 75.29%

  Czasowy postęp
  zaawansowania prac

 • 43.62%

  Finansowy postęp
  zaawansowania prac

Komentowanie jest zablokowane.

 • Opis inwestycji

  Nazwa kontraktu: Zadanie I : Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Wronczyn-Kościan Południe. Umowa z Konsultantem: 14.04.2016 r. Umowa z Wykonawcą: 13.04.2016 r. Kwota Kontraktowa brutto: 362 479 507,74 PLN Zadanie realizowane jest w systemie "Projektuj i buduj". Realizacja obejmuje następujące etapy:
  • wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp,
  • uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym zmiany/zmian decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
  • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S5,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  • oddanie do użytkowania drogi ekspresowej na odcinku od km proj. 0+000 do km 18+900.
  Podstawowe parametry techniczne:
  - Klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa - Nośność nawierzchni: kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś - Prędkość miarodajna 110 km/h - Węzły drogowe: 2 węzły Czempiń i Kościan Północ - Wykaz planowanych obiektów inżynierskich:
  Most M+PZDd 0.08
  Most M+PZDd 0.10
  Wiadukt WD 0.80
  Wiadukt WE 2.84
  Wiadukt WD 3.44
  Most M+PZSd 3.73
  Most M+PZSd 0.66
  Przejście górne dla zwierząt PZDg 7.05
  Wiadukt WD 6.09
  Wiadukt WD 9.47
  Most M+PZM 10.06
  Wiadukt WD 11.66
  Wiadukt WD 12.82
  Wiadukt WE 13.50
  Wiadukt WE 13.67
  Wiadukt WE 13.61
  Most M+PZŚd 14.44
  Wiadukt WD 15.32
  Most M+PZM 17.23
  Wiadukt WD 17.39
  Most M+PZSd 18.67
  Wiadukt WD 0.37
   
  Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław odc.:
  Poznań (A2, w. Głuchowo)-Wronczyn: http://www.poznan-wronczyn.drogas5.pl
  Radomicko -Kaczkowo etap I odc. Radomicko (bez węzła) – Leszno Płd.: http://radomicko-leszno-drogas5.pl
  Radomicko -Kaczkowo etap II odc. Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo: http://leszno-kaczkowo-drogas5.pl
  Kościan -Radomicko etap II: http://koscian-radomicko-drogas5.pl
   
 • Dane w liczbach

  obiektów
  miesiące realizacji
  km odcika drogi S5
 • Aktualności

  07 grudnia 2018

  7 grudnia 2018
  Kontynuowane są prace drogowe na wszystkich trzech sekcjach drogi S5. Prowadzone są prace przy: – odhumusowanie, – osuszanie podłoża pod nasyp, – wykonanie wykopu i nasypu, nasypu przeciążeniowego, – osuszanie warstw nasypu &#

  30 listopada 2018

  30 listopada 2018
  W dalszym ciągu trwają prace drogowych na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Kontynuowane są prace ziemne, wśród nich wykonywane były odhumusowywanie nasypy oraz wykopy. Prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych: warstwa mrozooc

  23 listopada 2018

  23 listopada 2018
  Kontynuacja robót drogowych w ciągu nowej drogi S5. W dalszym ciągu prowadzone są prace wykopowo/nasypowe na wszystkich trzech sekcjach realizowanej trasy. Trwają roboty przy warstwach konstrukcyjnych drogi w tym: konstrukcja podbudowy zasadniczej 0/4
 • MapaPrzebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej poniżej mapie. Klinij na mapę aby zobaczyć szczegółowy przebieg drogi.

  mapa koscian
 • Postęp prac

  • Dokumentacja hydrogeologiczna

  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

  • Ogłoszenie przetargu

  • Podpisanie umowy z Wykonawcą

  • Podpisanie umowy z konsultantem

  • Etap dokumentacji projektowej

  • Złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

  • Wydanie w dniu 20 grudnia 2017 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 18/2017 w zakresie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Kościan Południe.

  • Przekazanie placu budowy w związku z wydaniem Decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nr 18/2017.

  • Podpisano aneks nr 1 do umowy z dnia 13.04.2018 nr O.PO.D-3.2410.09.2015, zmieniający termin zakończenia inwestycji

 • Beneficjent

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Wykonawca

  Budownictwo drogowe, przemysłowe, lotniskowe - Budimex.pl

  Nadzór Inwestorski

  Euroconsult

  Nadzór Autorski

  Budownictwo drogowe, przemysłowe, lotniskowe Lafrentz